Charakteristika komunikačního procesu

Komunikace je přenos informace od odesílatele směrem k příjemci. Celý přenos je tvořen řadou prvků, kde na počátku je myšlenka odesílatele a na konci pochopení informace příjemce. Dalšími prvky je kodér (místo, kde se uskutečňuje kódování informace) a dekodér (místo, kde se uskutečňuje dekódování informace do podoby, které příjemce rozumí). Včasné doručení informací se uskutečňuje v tzv. sdělovacím – komunikačním procesu, kde dochází k vzájemné výměně mezi systémy – pracovníky sféry řídící a sféry výkonné. V případě, že příjemce neporozumí sdělované informaci, říká se tomu komunikační šum (porucha v komunikaci, která způsobuje sníženou srozumitelnost přenášených informací, může být způsobena technickými nedostatky, člověkem, okolím).

týmová práce

Zásady efektivní komunikace:

Ø  Výběr vhodného místa komunikování
Ø  Vžití se do situace partnera, dát najevo ochotu pochopit ho
Ø  Zachování klidu
Ø  Poskytnutí prostoru pro odpověď na otázku
Ø  Vhodný přístup k námitkám partnera
Ø  Aktivizace vnímání partnera
Ø  Udržovat kontakt očima, vzdálenost od partnera (1,5 m)
Ø  Upravenost, vhodné oblečení
Ø  Přiměřená síla hlasu

pohovor

Ø  Výběr vhodných slov, jednoznačné a přesné výrazy, vhodná stavba a dělba vět
Ø  Upoutání pozornosti, přesvědčit o důležitosti záměru, příkazu…
Technika kladení otázek –kladením otázek získáme informace a zároveň projevujeme zájem porozumět, co nám partner sděluje. Používáme různé typy otázek:
Ø  Otevřené otázky – umožňují na otázku odpovídat volně v delších větách.
Ø  Uzavřené otázky – urychlují rozhovor, odpověď je ano nebo ne, forma podobna výslechu.
Ø  Sugestivní otázky – mají cíl ovlivnit partnera, změnit jeho názor.
Ø  Alternativní otázky – poskytují účastníkovi výběr ze dvou či více možností odpovědí.
Ø  Řečnické otázky – doplňují rozhovor s cílem zdůraznit některé názory řečníka, aniž by mluvčí čekal na odpověď.

Pravidla při kladení otázek:

Ø  Neuvádět partnera při rozhovoru do rozpaků
Ø  Nezesměšňovat jeho jednání a nedávat mu najevo převahu
Ø  Omezit podávání sugestivních otázek
Ø  Řídit otázkami tempo a směr komunikace
Osvojte si správné zásady komunikování a věřte, že vyjednávání s partnery a zákazníky pro vás již bude hračkou.

23. 11. 2017 | Posted in: Produkty | Komentáře uzavřeny